Этапы оформления

Медицинский туризм в России

Этапы оформления:

 1. Подача заявки
  Вы присылаете свои контактные данные и коротко описываете свою проблему в форме обратной связи по e-mail или связываетесь с врачом напрямую, по указанным на странице телефонам:
  +7 (347) 279-03-95 - Регистратура поликлиники
  +7 (347) 272-82-49 - Регистратура по платным услугам и ДМС
 2. Консультирование
  В кратчайшие сроки специалист больницы свяжется с Вами для получения дополнительной информации.
 3. Отправка документов
  В ходе консультации специалист Вам подскажет, какие медицинские документы необходимо прислать для оценки состояния здоровья пациента и перспектив лечения.
 4. Составление программы лечения
  Специалист согласовывает программу обследования/лечения, а также информирует о порядке оказания и стоимости медицинских услуг.
 5. Оформление и приезд
  После оформления необходимых въездных документов Вы приезжаете на лечение в больниц.

Работаем с частным страховым возмещением и полисом ДМС.
Если у вас есть вопрос о том, принимается ли ваша страховка в нашей больнице, пожалуйста, позвоните нам по телефону +7 (347) 228-92-72.

Stages of design:

 1. Filing an application
  You send your contact details and briefly describe your problem in the form of feedback by e-mail or contact the doctor directly, at the phones indicated on the page:
  +7 (347) 279-03-95 - Clinic registration
  +7 (347) 272-82-49 - Registry for paid services and VHI
 2. Counseling
  As soon as possible, a hospital specialist will contact you for more information.
 3. Sending Documents
  During the consultation, a specialist will tell you which medical documents should be sent to assess the patient’s health status and treatment prospects.
 4. Preparation of a treatment program
 5. The specialist coordinates the examination / treatment program, as well as informs about the procedure for the provision and cost of medical services.
 6. Clearance and Arrival
  After completing the necessary entry documents, you arrive for treatment in hospitals.

We work with private insurance compensation and the VHI policy.
If you have a question about whether your insurance is accepted at our hospital, please call us at +7 (347) 228-92-72.

Жобалау кезеңдері:

 1. Өтініш беру
  Сіз өзіңіздің байланыс ақпараттарыңызды жібересіз және мәселеңізді электронды пошта арқылы кері байланыс түрінде сипаттайсыз немесе дәрігермен тікелей бетте көрсетілген телефондар арқылы байланысасыз:
  +7 (347) 279-03-95 - Клиникалық тіркеу
  +7 (347) 272-82-49 - Ақылы қызметтер мен VHI тізілімі
 2. Кеңес беру
  Мүмкіндігінше тезірек аурухана маманы қосымша ақпарат алу үшін сізбен байланысады.
 3. Құжаттарды жіберу
  Консультация кезінде маман пациенттің денсаулығы мен емдеу перспективаларын бағалау үшін қандай медициналық құжаттарды жіберу керектігін айтады.
 4. Емдеу бағдарламасын дайындау
  Маман қарау / емдеу бағдарламасын үйлестіреді, сонымен қатар медициналық қызметтерді ұсыну тәртібі мен құны туралы хабарлайды.
 5. Келу және келу
  Қажетті кіріс құжаттарын толтырғаннан кейін сіз ауруханаларға емделуге келесіз.

Біз жеке сақтандыру өтемімен және VHI полисімен жұмыс жасаймыз.
Егер сізді біздің ауруханаға қабылдау туралы сұрағыңыз болса, бізге +7 (347) 228-92-72 телефоны бойынша хабарласыңыз.

设计阶段:

 1. 提交申请
  您可以通过页面上所示的电话发送联系方式,并通过电子邮件以反馈的形式简要描述您的问题,或者直接与医生联系:
  +7(347)279-03-95-临床登记
  +7(347)272-82-49-付费服务和VHI注册中心
 2. 心理咨询
  医院专家将尽快与您联系以获取更多信息。
 3. 发送文件
  咨询期间,专家将告诉您应发送哪些医疗文件以评估患者的健康状况和治疗前景。
 4. 准备治疗方案
  专家会协调检查/治疗计划,并告知医疗服务的提供程序和费用。
 5. 间隙和到达
  完成必要的入境文件后,您将到达医院接受治疗。

我们与私人保险赔偿和VHI政策合作。

如果您对我们的医院是否接受保险存在疑问,请致电+7(347)228-92-72。