Основные сведения о медицинской организации

Медицинский туризм в России


Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова является одним из ведущих специализированных учреждений здравоохранения Башкортостана, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь. Это многопрофильная клиника, имеющая в своем составе 70 отделений, которые оснащены современной эндоскопической, лучевой, радиоизотопной, ангиографической аппаратурой.

РКБ является организационно-методическим центром лечебно-профилактических учреждений районов и городов Республики Башкортостан, имеет в своем составе койки по трем основным профилям –хирургическому, терапевтическому, акушерско-гинекологическому и поликлинику, ведущую консультативный прием, имеются вспомогательные лечебно-диагностические отделения.

Все отделения больницы являются базой для клинических кафедр Башкирского государственного медицинского университета. Благодаря совместной работе кафедр и профильных курсов медицинского университета, практической медицины и науки проводится кадровая политика в сфере здравоохранения Республики Башкортостан, решается широкий круг научных вопросов, постоянно идет поиск и внедрение новых современных методов профилактики, диагностики и лечения.

Наша миссия - оказывать пациентам высокотехнологичную и доступную медицинскую помощь на основе стандартных и инновационных технологий современной медицины во благо здоровье сбережения народа Башкортостана, а также зарубежных стран.

Развитие Качество Безопасность

31607

Общее количество пациентов, пролеченных нами

В 2023 году

Из них 76 иностранных граждан

The Republican Clinical Hospital named after G.G. Kuvatov is one of the leading specialized healthcare institutions in Bashkortostan, providing high-tech medical care. This is a multidisciplinary clinic, which has 70 departments, which are equipped with modern endoscopic, radiation, radioisotope, angiographic equipment.

The Clinical Hospital is the organizational and methodological center of medical institutions in the districts and cities of the Republic of Bashkortostan. It includes beds in three main profiles - surgical, therapeutic, obstetric and gynecological and polyclinic, leading an advisory appointment, there are auxiliary diagnostic and treatment departments.

All departments of the hospital are the base for the clinical departments of the Bashkir State Medical University. Thanks to the joint work of the departments and specialized courses of the Medical University, practical medicine and science, a personnel policy is being carried out in the field of health care in the Republic of Bashkortostan, a wide range of scientific issues are being addressed, and new modern methods of prevention, diagnosis and treatment are constantly being searched and introduced.

Our mission is to provide patients with high-tech and affordable medical care based on standard and innovative technologies of modern medicine for the benefit of the health of the people of Bashkortostan, as well as of foreign countries.

Development - we are a team of professionals, we constantly study, increasing competencies, introduce best practices, transfer accumulated experience and knowledge.

Quality - we strive to achieve the best results using modern standards and technologies.

Safety - we create favorable conditions for patients and employees.

31607

The total number of patients treated by us

In 2023

76 of them are foreign citizens

Г.Г. Куватов атындағы Республикалық клиникалық аурухана - жоғары технологиялы медициналық көмек көрсететін Башқұртстандағы жетекші мамандандырылған емдеу мекемелерінің бірі. Бұл заманауи эндоскопиялық, радиациялық, радиоизотоптық, ангиографиялық құралдармен жабдықталған 70 бөлімнен тұратын көп салалы клиника.

Клиникалық аурухана - бұл Башқұртстан Республикасының аудандары мен қалаларындағы емдеу-профилактикалық мекеменің ұйымдастырушылық-әдістемелік орталығы, оның құрамына үш негізгі профильдегі төсек - хирургиялық, терапевтік, акушерлік және гинекологиялық және емханалар кіреді, консультативтік-кеңес беруші, көмекші диагностика және емдеу бөлімдері бар.

Аурухананың барлық бөлімдері Башкир мемлекеттік медицина университетінің клиникалық кафедралары үшін негіз болып табылады. Медициналық университеттің, практикалық медицина мен ғылымның кафедралары мен мамандандырылған курстарының бірлескен жұмысының арқасында Башқұртстан Республикасында денсаулық сақтау саласында кадр саясаты жүргізілуде, көптеген ғылыми мәселелер шешілуде, профилактиканың, диагностиканың және емдеудің жаңа заманауи әдістері үнемі ізденіп, енгізілуде.

Біздің міндетіміз - пациенттерге қазіргі заманғы медицинаның стандартты және инновациялық технологиялары негізінде Башқұртстан халқының, сондай-ақ шет елдердің денсаулығы үшін жоғары технологиялық және қол жетімді медициналық көмек көрсету.

Даму - біз кәсіпқойлар командасы, біз үнемі оқимыз, құзіреттіліктерімізді арттырамыз, озық тәжірибелерді енгіземіз, жинақталған тәжірибе мен білімдерді таратамыз.

Сапа - біз заманауи стандарттар мен технологияларды қолдана отырып, жақсы нәтижелерге қол жеткізуге тырысамыз.

Қауіпсіздік - біз пациенттер мен қызметкерлер үшін қолайлы жағдайлар жасаймыз.

31607

Біз емдеген пациенттердің жалпы саны

2023 жылы

Олардың 76-і шетелдік азаматтар

以G.G. Kuvatov命名的共和党临床医院是巴什科尔托斯坦共和国领先的专业医疗机构之一,提供高科技医疗服务。这是一个多学科诊所,包括70个科室,配备了现代化的内窥镜,放射线,放射性同位素,血管造影设备。

临床医院是位于巴什科尔托斯坦共和国各地区和城市的医疗机构的组织和方法中心,包括床位,这三个床位分别为外科,治疗,妇产科和综合诊所,负责进行咨询任命,并设有辅助诊断和治疗部门。

医院的所有部门都是巴什基尔国立医科大学临床部门的基础。得益于医科大学,实用医学和科学各系和专业课程的共同努力,巴什科尔托斯坦共和国共和国的卫生保健领域正在制定人事政策,解决了广泛的科学问题,并且不断探索和引入新的现代预防,诊断和治疗方法。

我们的使命是基于现代医学的标准和创新技术,为患者提供高科技和负担得起的医疗服务,以造福巴什科尔托斯坦斯坦人民以及外国人民的健康。

发展-我们是一支专业的团队,我们不断学习,提高能力,引进最佳实践,转移积累的经验和知识。

质量-我们努力使用现代标准和技术来实现最佳结果。

安全-我们为患者和员工创造有利条件。

31607

我们治疗的患者总数

2023年

其中76人是外国公民